P. Vileišio g. 18, LT-2055 Vilnius
Tel./faks. (8-5) 210 40 05
Adresas internete www.akl.lt
El. paštas office@akl.lt
AKL logo

Vilnius, 2005-05-09

Gerbiamos ponios ir ponai!

Š.m. kovo 7 d. Europos Sąjungos Taryba, ignoruodama keleto ES šalių reikalavimus atnaujinti diskusiją (t.y. perkelti į dienotvarkės B klausimų grupę), patvirtino ES direktyvą dėl „kompiuterinių išradimų“ pagal procedūrą COD/2002/0047. Direktyvos tekstas parengtas 2004-05-18, neva pasiekus politinį susitarimą Europos Sąjungos Konkurencijos Taryboje. Ši direktyva įteisintų programinės įrangos (PĮ) patentus. Vienintelė juose patentuojama naujovė yra programa, vykdoma standartinio bendros paskirties kompiuterio1. Detali analizė2 rodo, kad ši direktyvos versija, turi labai daug trūkumų:

 1. Direktyvos teksto pradžioje skelbiama, kad „programos, kaip tokios, yra nepatentuojamos“. Tačiau visa eilė išimčių ir išlygų tolimesniame tekste pasiekia, kad bet kuri programa gali būti „apsaugota“ patento, jei ji pateikiama kaip techninio aparato ar proceso, nebūtinai naujoviško, dalis3. Tą jau seniai tvirtino patentų patikėtiniai4, o neseniai pripažino ir Europos Komisija5, kuri ši faktą ilgą laiką neigė.

 2. Direktyvoje taip pat leidžiamos programų apibrėžtys, kurios suteiktų patentų savininkams galią uždrausti ne tik programos vykdymą kompiuteryje pramoniniais tikslais, bet ir programos platinimą bei publikavimą6. Tokiu būdu, šios apibrėžtys pažeidžia piliečių žodžio laisvę.

 3. Dabartinėje direktyvoje numatyti PĮ patentabilumo apribojimai yra neefektyvūs, nes direktyvoje niekur neapibrėžti terminai „techninis“, „technologijų sritis“ ir „pramoninis pritaikymas“; taigi šių terminų interpretavimas paliekamas suinteresuotų šalių nuožiūrai, kurios gali jį nepagrįstai išplėsti.

 4. Ši direktyva ignoruoja visas Europos parlamento pataisas7, kurios turėjo apriboti programų patentabilumą ir užtikrinti žodžio laisvę bei galimybę netrukdomai kurti suderinamas su patvirtintais standartais programas 8,9.

Tapo aišku, kad pernai gegužės mėnesį buvęs „politinis susitarimas“ yra abejotinas (Vokietijos ir Olandijos ministrai, pasirodė, ignoravo savo šalių Parlamentų nuomonę), o daug ES narių (pvz. Lenkija10, Olandija11, Danija12, Ispanija13, Vokietija14 ir Italija15), paaiškėjus aukščiau minėtiems trūkumams, nebepritaria direktyvai. Taip pat reikia pažymėti, kad Europos Parlamento Teisinių reikalų komitetas 2005-02-02 beveik vienbalsiai pasisakė už naują direktyvos pateikimą pirmam skaitymui.

Jei šios direktyvos pagrindu būtų pakeisti patentų įstatymai, atsirastų juridinė terpė įvairiausiems nepageidautiniems reiškiniams Europos visuomenėje plisti: kaip rodo praktika, šalyse, kuriose patentų įstatymas leidžia patentuoti kompiuterių algoritmus (pvz., JAV ar Japonijoje), patentai jau naudojami:

 1. terorizuoti smulkius, vidutinius ir net stambius programinės įrangos gamintojus17,

 2. be konkurencijos išstumti iš rinkos kitas firmas16,

 3. apriboti piliečių galimybes naudotis jų pačių turima informacija18.

Didžiulė problema yra dar tai, kad Europos Patentų Biuras (EPB), nepaisydamas šiuo metu veikiančios Europos Patentų Konvencijos19, jau išdavė virš 30000 programinės įrangos patentų, daugelio kurių patentuojamos idėjos yra visiškai akivaizdžios20. Milžiniški patentinių bylų kaštai teisme21 leidžia manyti, kad didžioji tokių patentų dalis bus naudojama ne naujoms technologijoms platinti, bet PĮ kūrėjų ir programų vartotojų reketui.

Patentų įstatymo pataisos pagal dabartinę direktyvą turėtų neigiamas pasekmes Europai ir itin blogas – Lietuvaia. Juk:

 1. Lietuviai neturi nė vieno PĮ patento. Taigi patentų licenzijos sąlygos didesnius PĮ kaštus ir kainas – lietuviams tai tikrai ne į naudą.

 2. Lietuvos informacinių technologijų (IT) įmonės gali būti patentų savininkų valia atribotos nuo dalyvavimo IT progrese. Smulkioms ir vidutinėms PĮ kuriančioms įmonėms tai gresia išstūmimu iš rinkos – Lietuva prarastų vieną iš jai palankiausių rinkos nišų.

Tinkamu direktyvos pavyzdžiu siūlome tekstą su 2003-09-24 Europos Parlamento plenariniame posėdyje priimtais papildymais7,23. Jame aiškiai ir efektyviai apribotas programų patentabilumas, tuo pat metu leidžiama patentuoti tikrus, techninius išradimus, nežiūrint to, kad juose gali būti naudojama programinė įranga.

Europos Parlamento Teisinių reikalų komitetas 2005-02-02 beveik vienbalsiai pasisakė už naują direktyvos rengimą ir svarstymą pirmu skaitymu. Deja, Europos Komisija ignoravo šią Europos Parlamento valią. Dabar direktyvos projektas grįžta į Europos Parlamentą antram skaitymui. Kviečiame Jus pasisakyti prieš Europos Sąjungos Tarybos 2004-05-18 priimtą „kompiuterinių išradimų“ direktyvos versiją2,22, siekti, kad direktyva vienareikšmiškai draustų patentuoti programinę įrangą ir užtikrintų žodžio laisvę bei galimybę kurti suderinamas programas, grąžinant visas 2003-09-24 Europos Parlamento pataisas7,23.

Pagarbiai,

AKL autorinių teisių komitetas,

komiteto pirmininkas
Saulius Gražulis

Paremti šią poziciją.

Nuorodos į informaciją:

1  http://swpat.ffii.org/

2  http://swpat.ffii.org/papers/europarl0309/cons0401/tab/index.en.html

3  http://allserv.ugent.be/~jmaebe/swpat/cons.html,
http://www.elis.ugent.be/~jmaebe/swpat/cons.html

4  http://www.ipjur.com/2004/11/yet-another-joint-statement-of.php3:

Paskutinėje pastraipoje randame:

“The Draft Directive deals with the question of which category of computer-implemented inventions should be patentable. It is a feature, not a bug, of such a Directive that, although no software ("as such", if you like) is patented, commercially tinkering with software in a technical environment might be construed as a form of patent infringement.

5  http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l26090.htm: šiame tekste Komisija pripažįsta, kad:

“The Council's approach is much more favourable to software patents and thus broadly in line with the Commission's initial proposal. This explains why the Council's common position of May 2004 did not retain any of the substantive amendments introduced by the EP.”

Taip pat pažymima, kad tyrimai (inicijuoti Europos Parlamento) rodo, jog PĮ patentai greičiausiai neatneš jokios naudos Europos ekonomikai:

“A study on the patentability of computer programmes, which was carried out for the European Parliament's Committee on Legal Affairs and the Internal Market, set out arguments against the proposal for a Directive (1). This study does in fact cast doubt on the Commission's assertion that the patentability of software would be beneficial for the European economy

6  http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/prog/index.en.html

7  http://swpat.ffii.org/papers/eubsa-swpat0202/plen0309/index.en.html

8  http://www.spectrum.ieee.org/careers/careerstemplate.jsp?ArticleId=i010704

9  http://news.com.com/2100-1012_3-5124558.html

10  http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st16/st16120-ad02.en04.pdf

11  http://wiki.ffii.org/NlVot050210En

12  http://kwiki.ffii.org/Buksti0501En

13  http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20050208174405&tabID=1&ch=72

14  http://www.nosoftwarepatents.com/phpBB2/viewtopic.php?t=379

15  http://www.agi.it/english/news.pl?doc=200502181720-1256-RT1-CRO-0-NF82&page=0&id=agionline-eng.italyonline

16  http://wiki.ffii.org/Ichitaro0502En

17  http://news.com.com/2100-1012-5062409.html

18  http://slashdot.org/articles/02/08/27/1626241.shtml

19  http://www3.european-patent-office.org/legal/epc/e/ar52.html

20  http://webshop.ffii.org/

21  http://news.com.com/An+open-source+call+to+arms/2010-7344_3-5221365.html?tag=guts_bi_7344

22  http://register.consilium.eu.int/pdf/en/04/st11/st11979.en04.pdf,
http://register.consilium.eu.int/pdf/lt/04/st11/st11979.lt04.pdf.

23  http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st11/st11503.en03.pdf.


a) PS: Europos Ministrų Tarybos priimta direktyva kelia mažų mažiausiai šias grėsmes:

 1. Smulkus ir vidutinis IT verslas Lietuvoje gali būti sužlugdytas, nes neturi pakankamai lėšų efektyviai apsisaugoti nuo patentinių persekiojimų.

 2. Nepriklausomi naujoviškos programinės įrangos kūrėjai Lietuvoje ir visoje Europoje būtų labai suvaržyti naudoti ar pardavinėti savo pačių sukurtas programas, nes bet koks komercinis naudojimas gali užtraukti juridinį persekiojimą – juk bet kuri programa neišvengiamai naudos daug senų, gal būt užpatentuotų, elementų.

 3. Kadangi Europos Komisijos siūloma direktyva ignoruoja Europos Parlamento pataisas, užtikrinančias idėjų publikacijos laisvę programų pavidale, dviprasmiškos direktyvos formuluotės gali apsunkinti arba padaryti neįmanomu legalų pasikeitimą programavimo idėjomis.

 4. Tiek Lietuvos mokslo ir mokymo įstaigos, tiek smulkios bei vidutinės įmonės, nevyriausybinės organizacijos ir privatūs žmonės vis dažniau renkasi laisvas atviro kodo programas kaip alternatyvą uždarai nuosavybinei programinei įrangai (žr., pvz., http://www.akl.lt/). Ši programinė įranga ypač svarbi Lietuvoje dėl aukštų komercinių programų kainų arba nepriimtinų licenzijavimo sąlygų. Akivaizdžių programinės įrangos idėjų patentai, prieš kuriuos atviro kodo autoriai neturi resursų kovoti, labai apsunkins šios alternatyvios programinės įrangos kūrimą ir tuo pačiu stabdys žinių visuomenės vystymąsi Lietuvoje.

 5. Patentų teikiamas monopolis leis dominuojantiems PĮ pardavėjams primesti savo licenzijavimo sąlygas visiems licenzijuojamos įrangos naudotojams, tarp jų Lietuvos Respublikos valdymo organams. Įvertinant vis didėjančią programinės įrangos ir informacijos perdavimo svarbą valstybės funkcionavimui, toks monopolizavimas gali neigiamai atsiliepti Lietuvos ir gal net Europos Sąjungos saugumui ir interesams.

 6. Akivaizdūs patentai, kurių, deja, labai daug išdavė Europos Patentų Biuras, neatskleidžia jokių vertingų idėjų, o turi didelį blokuojantį efektą, kuris stabdo tolesnę inovaciją ir išradybą (žr., pvz., http://webshop.ffii.org/). Tuo būdu patentų įstatymas, kuris įteisina tokią patentavimo praktiką, griauna pačią patentų sistemą, kuri iki šiol sėkmingai tarnavo savo pagrindiniam tikslui – išradybos skatinimui ir naujų idėjų pritaikymo rėmimui.

Paremti šią poziciją.

Valid HTML 4.0!