Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Visuomeninės organizacijos „Atviras kodas Lietuvai“ steigiamojo susirinkimo
PROTOKOLAS

VIETA: Blindžių g. 17, Vilnius.

DATA: 2003 m. vasario 23 d.

DALYVIAI: žr. protokolo priedą nr.

DARBOTVARKĖ:

 1. Visuomeninės organizacijos „Atviras kodas Lietuvai“ (toliau AKL) steigimas.
 2. AKL įstatų aptarimas ir patvirtinimas.
 3. AKL nario mokesčio nustatymas.
 4. Valdymo organų rinkimai.

SVARSTYTA:

Kas bus susirinkimo pirmininkas ir sekretorius?

NUTARTA:

Pavesti pirmininkauti Tomui Jonušui, atlikti sekretoriaus pareigas Artūrui Mickevičiui.


SVARSTYTA:

Ar steigti visuomeninę organizaciją „Atviras kodas Lietuvai“?

NUTARTA:

Įsteigti visuomeninę organizaciją „Atviras kodas Lietuvai“, sutrumpintai - AKL.


SVARSTYTA:

AKL įstatų projektas.

NUTARTA:

 1. Apibūdinant AKL veiklą, remtis „Open Source Software“ judėjimo nuostatomis.
 2. Nustatant AKL tikslus, įtraukti siekį propaguoti programinės įrangos naudojimo legalumą.
 3. Numatyti įstatuose galimybę AKL užsiimti komercine veikla.
 4. Numatyti įstatuose galimybę AKL gauti paramą iš valstybinių ir kitų organizacijų.
 5. Nustatyti tokius AKL valdymo organus: visuotinis AKL narių susirinkimas (aukščiausias valdymo organas), AKL prezidentas, AKL valdyba (AKL prezidentas ir 5 nariai), AKL vykdantysis direktorius.
 6. Numatyti įstatuose visuotinio AKL narių susirinkimo šaukimo tvarką ir reikalavimus kvorumui.
 7. Numatyti įstatuose AKL prezidento atstovavimą AKL.
 8. Numatyti įstatuose AKL valdybos darbo tvarką, AKL prezidentui suteikiant lemiamo balso teisę.
 9. Numatyti, kad AKL valdyba renkama balsuojant reitinguotu sąrašu. Pasitraukus AKL valdybos nariui, jo vietą užima didžiausią reitingą turintis į valdybą nepatekęs AKL narys.
 10. Numatyti įstatuose, kad vykdantysis direktorius neprivalo būti AKL nariu.
 11. Sudaryti redakcinę komisiją ir jai pavesti parengti AKL įstatus remiantis svarstytu projektu ir priimtais nutarimais. Redakcinės komisijos sudėtis: Artūras Mickevičius, Mykolas Okulič-Kazarinas, Eugenijus Paulauskas.
 12. Pavesti AKL valdybai įregistruoti AKL.

SVARSTYTA:

AKL nario mokestis.
Balsavimui pateikti pasiūlymai nustatyti diferencijuotą nario mokestį studentams ir kitiems nariams:

 1. 10 Lt studentams, 50 Lt kitiems. 0 balsų.
 2. 10 Lt studentams, 100 Lt kitiems. 1 balsas.
 3. 20 Lt studentams, 50 Lt kitiems. 14 balsų.
 4. 20 Lt studentams, 20 Lt kitiems. 0 balsų.

NUTARTA:

Nustatyti AKL nario mokestį: 20 Lt metams studentams ir 50 Lt metams kitiems AKL nariams.


SVARSTYTA:

AKL prezidento rinkimai.
Balsuota už vieną pasiūlytą kandidatą:
Albertas Agejevas: 15 už, 1 susilaikęs.

NUTARTA:

Albertą Agejevą skirti AKL prezidentu.


SVARSTYTA:

AKL valdybos rinkimai.
Balsuota reitinguotu 5 narių sąrašu (už 1 vietą sąraše skiriami 5 balai; už 2 vietą sąraše skiriami 4 balai; už 3 vietą sąraše skiriami 3 balai; už 4 vietą sąraše skiriami 2 balai; už 5 vietą sąraše skiriami 1 balas) už 10 pasiūlytų kandidatų:

 1. Mantas Kriaučiūnas: surinko 49 balus.
 2. Artūras Mickevičius: surinko 30 balų.
 3. Tomas Jonušas: surinko 65 balus.
 4. Jaroslavas Šatkevič: surinko 40 balų.
 5. Andrius Kasparavičius: surinko 12 balų.
 6. Mindas Žakšauskas: surinko 11 balų.
 7. Eugenijus Paulauskas: surinko 25 balus.
 8. Mykolas Okulič-Kazarinas: surinko 35 balus.
 9. Ramūnas Lukoševičius: surinko 2 balus.
 10. Aistė Kesminaitė: surinko 1 balą.

NUTARTA:

Skirti Tomą Jonušą, Mantą Kriaučiūną, Jaroslavą Šatkevič, Mykolą Okulič-Kazariną ir Artūrą Mickevičių AKL valdybos nariais.


SVARSTYTA:

AKL revizoriaus rinkimai.
Balsuota už 2 pasiūlytus kandidatus:

 1. Eugenijų Paulauską: už 14 balsų.
 2. Kęstutį: už 0 balsų.
 3. 3 susilaikė.

NUTARTA:

Skirti Eugenijų Paulauską AKL revizoriumi.


Susirinkimo pirmininkas
Tomas Jonušas

Sekretorius
Artūras Mickevičius