Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA
„ATVIRAS KODAS LIETUVAI“

ĮSTATAI

 1. BENDROJI DALIS

  1. Visuomeninė organizacija „Atviras kodas Lietuvai“ (toliau AKL) – tai asociacija, sukurta bendriems jos narių („Narių“) poreikiams ir tikslams tenkinti ir įgyvendinti

  2. AKL yra savarankiškas juridinis asmuo. AKL turi savo ženklą, balansą, atsiskaitomąsias sąskaitas, antspaudą, firminį blanką, kitus rekvizitus.

  3. AKL atsako už savo prievoles visu jai priklausančiu turtu. AKL neatsako už Narių prisiimtus įsipareigojimus, o Nariai neatsako už AKL prievoles.

  4. AKL yra ne pelno organizacija, kurios veikla grindžiama tarptautiniais „Atviro kodo judėjimo“ (Open Source Software) principais.

  5. AKL savo veikloje vadovaujasi Asociacijų įstatymu ir kitais įstatymais bei šiais įstatais.

  6. AKL veiklos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

  7. AKL būstinė yra P.Vileišio g. 18, Vilnius.

  8. AKL veiklos teritorija yra Lietuvos Respublika.

 2. AKL TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VEIKLA

  1. AKL tikslai

   1. Populiarinti atviro kodo programinę įrangą ir skatinti jos naudojimą Lietuvoje.

   2. Remti ir skatinti atviro kodo programų naudotojų bendruomenę.

   3. Skatinti legalų programų naudojimą, pateikiant Atviro kodo programinę įrangą kaip alternatyvą licencinei programinei įrangai.

  2. AKL veikla

   1. Steigia visuomenės informavimo priemones, leidžia leidinius.

   2. Organizuoja mokymus.

   3. Remia AKL Narių iniciatyvas.

   4. Bendrauja su Lietuvos ir užsienio organizacijomis.

   5. Rengia ir dalyvauja įvairiuose projektuose.

   6. Organizuoja Narių susitikimus.

   7. Perka ir kitaip įsigyja savo veiklai reikalingą turtą ir juo disponuoja.

   8. Šiai veiklai samdo asmenis.

   9. Steigia įmones ir fondus.

   10. Įstatų numatyta tvarka gali užsiimti kitokia įstatų numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

  3. AKL savo tikslų įgyvendinimui turi teisę:

   1. Raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti organizacijos tikslus ir uždavinius.

   2. Organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, procesijas, eitynes, kitokius susirinkimus ir masinius renginius.

   3. Rengti švietėjiškas akcijas.

   4. Teikti pasiūlymus Lietuvos valdžios institucijoms.

  4. AKL dokumentai, pranešimai ir informacija apie AKL veiklą skelbiami AKL interneto tinklalapyje ir elektroniniu paštu.

 3. NARYSTĖ AKL

  1. Tapimas Nariu.

   1. Nariu gali tapti Lietuvos piliečiai nuo 18. metų amžiaus arba juridiniai asmenys, pritariantys AKL tikslams, įsipareigoję laikytis AKL įstatų ir pritariantys Atviro kodo judėjimo principams.

   2. Kandidatas į Narius pateikia prašymą ir dviejų Narių rekomendacijas. Valdyba artimiausiame posėdyje priima kandidatą į Narius arba atmeta prašymą atviru balsavimu.

   3. Nusipelniusiems asmenims Susirinkimas gali suteikti Garbės nario vardą.

   4. Steigiant AKL, Nariai yra asmenys, pasirašę AKL steigėjų sąraše.

  2. Narystės pabaiga.

   1. Jeigu Narys daugiau kaip metus vėluoja sumokėti nario mokestį, jo narystė nutrūksta savaime. Tokių narių sąrašą skelbia valdyba. Narys, iki artimiausio Susirinkimo sumokėjęs nario mokestį, iš šio sąrašo išbraukiamas ir jo narystė atstatoma.

   2. Jeigu Narys pažeidžia įstatus ar kitaip kenkia organizacijai, jos veiklai ar tikslams, Valdyba siūlo Susirinkimui Narį pašalinti iš AKL. Susirinkimas tvirtina Nario pašalinimą 2/3 balsų dauguma.

   3. Nariai gali bet kada laisvai išstoti iš AKL, pateikę prašymą raštu AKL Prezidentui.

   4. Pasibaigus narystei Nario ar dalyvio mokesčiai ar kitas AKL perduotas turtas negražinami.

  3. Narių teisės.

   1. Nariai turi teisę dalyvauti AKL veikloje ir gauti informaciją apie ją.

   2. Nariai turi teisę reikšti ir ginti savo nuomonę.

   3. Nariai turi teisę rinkti ir būti renkamam į visus AKL valdymo organus.

   4. Nariai turi teisę kreiptis su pareiškimais ir pasiūlymais AKL veiklos klausimais į Valdybą.

   5. Nariai turi lygias teises nepriklausomai nuo jų suteiktos paramos.

   6. Garbės nariai gali dalyvauti AKL veikloje su patariamojo balso teise.

  4. Narių pareigos.

   1. Narys privalo laikytis šių Įstatų bei jų pagrindu priimtų dokumentų.

   2. Narys privalo mokėti nario mokestį.

   3. Garbės nariai atleidžiami nuo nario mokesčio.

 4. AKL VALDYMAS

  1. AKL vadovaujantys organai yra Narių visuotinis susirinkimas (kitur tekste - „Susirinkimas“), AKL prezidentas („Prezidentas“), AKL valdyba („Valdyba“), AKL vykdantysis direktorius („Direktorius“).

  2. Susirinkimas

   1. Susirinkimas yra aukščiausias AKL organas.

   2. Susirinkimas yra teisėtas, jei apie jį yra paskelbta įstatuose nurodytu būdu ir jame dalyvauja daugiau nei pusė Narių.

   3. Jeigu pirmą kartą paskelbus Susirinkimą jame dalyvauja nepakankamas Narių skaičius, Susirinkimas skelbiamas neįvykusiu bei paskelbiamas kitas Susirinkimas ne anksčiau kaip po savaitės. Skelbimas išplatinamas Nariams papildomai nurodant, kad Susirinkimas įvyks nepriklausomai nuo dalyvaujančių Narių skaičiaus. Toks pakartotinas Susirinkimas sprendimus priima nepriklausomai nuo dalyvių skaičiaus.

   4. Teisę sušaukti neeilinį susirinkimą turi:

    1. Iniciatyvinė grupė, surinkusi 1/3 Narių parašus.

    2. AKL Prezidentas.

    3. AKL Valdyba.

   5. Susirinkimas 2/3 dalyvaujančių Narių balsų dauguma turi išimtinę teisę:

    1. Priimti ir keisti AKL įstatus.

    2. Priimti sprendimą dėl AKL likvidavimo ar reorganizavimo.

    3. Tvirtinti Valdybos sprendimą dėl Narių pašalinimo iš AKL.

    4. Atšaukti Prezidentą, Valdybos narius ir Revizorių.

   6. Susirinkimas dalyvaujančių Narių paprasta balsų dauguma:

    1. Priima nutarimus AKL veiklos klausimais.

    2. Nustato nario mokesčio mokėjimo tvarką ir dydį.

    3. Vienerių metų kadencijai tiesiogiu, slaptu balsavimu renka Prezidentą, Valdybos narius, Revizorių.

    4. Valdybos teikimu svarsto ir tvirtina AKL biudžetą ir jo panaudojimą.

    5. Tvirtina AKL metinę finansinę atskaitomybę bei veiklos ataskaitą.

    6. Priima sprendimą įsteigti arba likviduoti atstovybes bei filialus.

   7. Kviečiamo Susirinkimo data, vieta ir darbotvarkė Nariams pranešami elektroniniu paštu ir skelbiami AKL tinklalapyje internete prieš 30 dienų. Po susirinkimo visa medžiaga skelbiama AKL tinklalapyje internete.

  3. Prezidentas

   1. Atstovauja AKL santykiuose su kitomis organizacijomis bei valstybinėmis institucijomis.

   2. Vadovauja Valdybos darbui.

  4. Valdyba

   1. Valdybą sudaro Prezidentas ir 5 nariai.

   2. Laikotarpiu tarp susirinkimų Valdyba sprendžia AKL veiklos klausimus, išskyrus tuos, kurie yra priskirti išimtinei Susirinkimo kompetencijai.

   3. Valdybos darbui vadovauja Prezidentas arba jo raštu įgaliotas Valdybos narys.

   4. Posėdyje nedalyvaujant nei Prezidentui, nei jo įgaliotiniui, posėdžio vadovą išsirenka Valdyba.

   5. Valdybos sprendimai galioja:

    1. Jei posėdyje dalyvauja daugiau nei pusė Valdybos narių.

    2. Jei jie pasirašyti Prezidento arba jo raštu įgalioto Valdybos nario.

   6. Valdybos sprendimai priimami balsuojant. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendžia Prezidentas.

   7. Valdyba turi išimtinę teisę teikti Susirinkimui iš AKL šalinamų Narių sąrašus. Sprendimai priimami balsuojant, balsų dauguma.

  5. Direktorius

   1. Direktorių skiria Valdyba.

   2. Direktorius yra etatinis darbuotojas arba savanoris, atliekantis administracijos vadovo funkcijas.

   3. Direktorius negali būti Valdybos narys.

   4. Direktorius

    1. Vykdo Valdybos paskirtus darbus;

    2. Organizuoja AKL veiklą;

    3. Pasirašo sutartis;

    4. Veikia tik Valdybos ir Susirinkimo jam suteiktos kompetencijos ribose;

    5. Atsiskaito Valdybai.

  6. Revizorius

   1. Revizorius renkamas Susirinkime iš Narių, kurie nėra išrinkti į vykdomuosius AKL organus.

   2. Revizorius tikrina kaip panaudojamos AKL lėšos ir pateikia savo išvadas Susirinkime.

   3. Revizorius privalo bent kartą per metus tikrinti AKL iždą.

  7. Komitetai

   1. Nariai gali imtis iniciatyvos steigti komitetus.

   2. Kiekvienas AKL Narys gali dalyvauti vieno ar kelių komitetų veikloje.

   3. Komitetų steigimo ir likvidavimo tvarką nustato ir jų nuostatus registruoja Valdyba.

 5. AKL NUOSAVYBĖ IR LĖŠOS

  1. AKL nuosavybės teise gali priklausyti turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

  2. Turtas gali būti įgytas už AKL priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu būdu.

  3. AKL lėšas sudaro:

   1. Nario mokestis;

   2. Fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir fondų dovanotos lėšos;

   3. Lietuvos ir užsienio organizacijų perduotos lėšos;

   4. Kredito įstaigų palūkanos už saugomas AKL lėšas;

   5. Skolinto kapitalo lėšos;

   6. Kitos teisėtai gautos lėšos.

  4. AKL lėšos naudojamos išimtinai šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.

 6. AKL REORGANIZAVIMAS IR VEIKLOS PABAIGA

  1. AKL veiklos trukmė neterminuota.

  2. AKL veikla gali pasibaigti arba AKL gali būti reorganizuota:

   1. Nusprendus Susirinkimui, atviru balsavimu balsuojant ¾ dalyvaujančių Narių dauguma.

   2. Teismui priėmus sprendimą nutraukti AKL veiklą.

  3. Priėmus sprendimą pabaigti veiklą, Susirinkimas patvirtina likvidacinę komisiją, kuriai paveda tvarkyti AKL lėšas ir turtą. Lėšos ir turtas, patenkinus kreditorių reikalavimus, gražinus skolas, atsiskaičiuos su dirbančiais pagal sutartis, perduodamas organizacijoms, turinčioms panašius veiklos tikslus.







AKL Prezidentas Žilvinas Jančoras