Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

AKL veiklos bei laisvos programinės įrangos vystymo rėmimas

Prie AKL veiklos ir laisvos programinės įrangos tobulinimo galima prisidėti idėjomis, veikla, finansinėmis ar materialinėmis galimybėmis, paremiant organizacijos iniciatyvas ir projektus, kad ir nario mokesčiu.
Remdami laisvą programinę įrangą bei atvirųjų standartų naudojimą Lietuvoje Jūs mažinate šalies priklausomybę nuo užsienio korporacijų bei „protų nutekėjimą“ į užsienį.

AKL yra visuomeninė organizacija, tad viena iš rėmimo formų taip pat gali būti ir skiriami iki 2 proc. iš Jūsų pajamų mokesčių, sumokėtų valstybei. Tai nereikalauja jokių papildomų finansinių išlaidų. Žemiau pateikta informacija yra susijusi su pastarąja rėmimo forma. Dalyje „Prašymo užpildymas“ yra įvesta su AKL susijusi informacija (pabraukta), kurią reikia įrašyti prašymo formoje, jei esate suinteresuoti minėtus 2 proc. (ar jų dalį) skirti AKL.
Paprasčiausias būdas skirti dalį savo sumokėtų mokesčių yra prašymo formos užpildymas per interneto naršyklę, žr. http://wiki.akl.lt/Parama esančias instrukcijas. Taip pat galite atsisiųsti paraiškų pavyzdžius (FR0512.PDF, FR0512.ODT), kuriuose įrašyta AKL organizacijos duomenys.

AKL turi paramos gavėjo statusą, todėl jūsų skirti pinigai tikrai pateks į mūsų sąskaitą ir bus panaudoti laisvos programinės įrangos vystymui, atvirų standartų naudojimo skatinimui ir kitų AKL organizacijos tikslų įgyvendinimui.

2 proc. gyventojų pajamų mokesčio

LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3d.

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ, Žin., 2002, Nr.73-3085) 34 str. 3 dalies nuostatos įtvirtina naują nuolatinio Lietuvos gyventojo teisę - nuo per mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) gautų pajamų išskaičiuota (mokėtina) pajamų mokesčio dalimi (iki 2 procentų) paremti pasirinktą ūkio subjektą, kuris pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą (toliau - LPĮ) turi teisę gauti paramą. Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis iš gyventojo papildomų materialinių išlaidų. Gyventojas turi teisę mokesčių administratoriui nurodyti, kam pervesti pajamų mokesčio dalį ir tokiu būdu paremti, jo manymu, labiausiai remtiną visuomenei naudingą sritį.

Pervestina pajamų mokesčio suma bus apskaičiuojama nuo pajamų mokesčio sumos, kurią iš gyventojo pajamų per mokestinį laikotarpį išskaičiavo mokestį išskaičiuojantis asmuo ar kurią gyventojas deklaravo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje kaip mokėtiną.

Kas gali pasinaudoti teise per pajamų mokestį paremti ūkio subjektą, turintį teisę gauti paramą?

Šia teise gali pasinaudoti Lietuvos gyventojas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta tą mokestinį laikotarpį yra Lietuvoje, arba gyventojas, kuris nors ir yra išvykęs iš Lietuvos, tačiau jo socialinių, ekonominių bei asmeninių interesų buvimo vieta tą mokestinį laikotarpį yra veikiau Lietuvoje nei užsienyje (Lietuvoje yra jo šeima, turtas, verslas ir pan.), arba gyventojas, kuris tą mokestinį laikotarpį ištisai arba su pertraukomis Lietuvoje išbūna 183 arba daugiau dienų (GPMĮ 4 str.).

Kam gyventojas gali suteikti paramą?

Pagal LPĮ nuostatas, paramą galima suteikti: Lietuvos Respublikoje įregistruotiems labdaros ir paramos fondams, biudžetinėms įstaigoms, asociacijoms, visuomeninėms organizacijoms, viešosioms įstaigoms, religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriams (padaliniams), kitiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas, o gautas pelnas negali būti skiriamas jų steigėjams, dalininkams ar nariams.

Skiriamos paramos apskaičiavimas

Kadangi Lietuvos gyventojas 2 proc. gali skirti keliems ūkio subjektams, svarbu žinoti, kad jeigu Prašyme procentais nurodyta pajamų mokesčio dalis apskaičiavus pervestiną sumą (ją apskaičiuos mokesčių administratorius) sudaro mažiau nei 10 Lt, tai tokia suma paramos gavėjams nepervedama.

Pavyzdys:

Jūs dirbate pagal darbo sutartį ir Jūsų mėnesio atlyginimas - 450 Lt, metinis atlyginimas (450 Lt x12 mėn.) - 5400 Lt.
Apskaičiuojama per metus sumokėta pajamų mokesčio suma – ( 5400-3480(12 NPD) x 33 proc.) - 633,60 Lt.
Jūs prašote 2 proc. sumokėto pajamų mokesčio pervesti paramos gavėjui (pvz. AKL).
Mokesčių administratorius apskaičiuoja pervestiną sumą ( 633,60 x 2 proc.) - 12,67 Lt. Vadinasi, 12,67 Lt bus pervesta paramos gavėjui. Paremti kelis paramos gavėjus šiuo atveju neturėtumėte galimybės, nes pervestina suma būtų mažesnė nei 10 Lt.

Prašymo pateikimas

Prašymą gyventojas gali pateikti tokiais būdais: tiesiogiai pristatyti į vietos AVMI, atsiųsti paštu. Tai jis galės padaryti tiek pats, tiek per įgaliotą asmenį.

 1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos turi teisę tai AVMI, kurios veiklos teritorijoje turi nuolatinę gyvenamąją vietą, pateikti prašymą.
 2. Prašyme gali būti nurodytas vienas arba keli paramos gavėjai, tačiau bendra prašomo pervesti pajamų mokesčio dalis negali būti didesnė kaip 2 procentai per mokestinį laikotarpį sumokėto pajamų mokesčio sumos.
 3. Jei pagal GPMĮ nuostatas nuolatinis Lietuvos gyventojas privalo pateikti metinę pajamų mokesčio deklaraciją, tai prašymas pateikiamas kartu su šia deklaracija. Jeigu gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos dėl kokių nors priežasčių nepateikia, tai gyventojo Prašymas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas jo pateikėjas.
 4. Jei minėtos deklaracijos gyventojas pateikti neprivalo, pateikiamas tik prašymas. Tokiu atveju nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę prašymą pateikti ir per asmenį, su kuriuo jis yra susijęs darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, pastarajam sutikus.
 5. Nuolatinis Lietuvos gyventojas prašymą asmeniui, susijusiam su juo darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, turi pateikti voke ir ant užklijos linijos pasirašyti taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko nepažeidus parašo vientisumo.
 6. Minėtas asmuo (darbdavys) privalo iki atitinkamų metų gegužės 1 dienos prašymą pateikti tai AVMI, kuriai Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) nustatyta tvarka turi būti pateikiama pajamų mokesčio, išskaičiuoto iš A klasės pajamų, deklaracija.
 7. Paprasčiausias būdas skirti dalį savo sumokėtų mokesčių yra prašymo formos užpildymas per interneto naršyklę, žr. http://wiki.akl.lt/Parama esančias instrukcijas
 8. Prašymo blankus nemokamai išduoda apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau- AVMI). Ranka užpildyti galima iš AVMI gautus spaustuviniu būdu pagamintus Prašymo blankus. VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama Prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu. Galite atsisiųsti prašymo formą su užpildytais Paramos gavėjo (AKL) duomenimis (FR0512.PDF, FR0512.ODT), į kurią reikės įrašyti savo duomenis.

Prašymo užpildymas

Prašyme (forma FR0512) gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:

Paprasčiausias būdas skirti dalį savo sumokėtų mokesčių yra prašymo formos užpildymas naudojantis interneto naršykle, žr. http://wiki.akl.lt/Parama esančias instrukcijas.
Taip pat galite atsisiųsti prašymo formą su užpildytais Paramos gavėjo (AKL) duomenimis (DOC, ODT), į kurią Jums reikės įrašyti savo duomenis.
 1. AVMI turi būti pateiktas tinkamai užpildytas prašymas.
 2. Prašymas pildomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.
 3. Duomenys turi būti įrašyti tiksliai į jiems skirtus laukus, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.
 4. Nepildytinos eilutės turi būti paliktos tuščios (be jokių simbolių, pvz., brūkšnelių, kryželių, nulių ar pan.).
 5. 1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas.
 6. 2 laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė.
 7. 3 laukelyje - gyvenamoji vieta (miestas, gatvė, namo, buto numeris).
 8. 4 laukelyje - telefono numeris.
 9. 5 laukelyje - elektroninio pašto adresas ( jeigu toks yra).
 10. 6 laukelyje - ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. kalendoriniai metai, kuriais sumokėto pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti.
 11. 7 laukelyje - prašymo pildymo data ( metai, mėnuo, diena);
 12. 8 laukelyje pažymima „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas.
 13. 9 laukelyje nurodomas paramos gavėjo(-ų) eilutės numeris.
 14. 10 laukelyje - paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), t.y. tas paramos gavėjo numeris (kodas), kurį jam suteikė Įmonių rejestro tarnyba: 195764579
 15. 11 laukelyje - pilnas paramos gavėjo pavadinimas: VISUOMENINĖ ORGANIZACIJA „ATVIRAS KODAS LIETUVAI“.
 16. 12 laukelyje - paramos gavėjo buveinės adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris): VILNIUS, P.VILEIŠIO 18.
 17. 13 laukelyje - banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita pavadinimas: UAB SAMPO BANKAS.
 18. 14 laukelyje – banko, kuriame yra paramos gavėjo atsiskaitomoji sąskaita, kodas: 74000.
 19. 15 laukelyje – paramos gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią bus pervesta pajamų mokesčio dalis, numeris: LT697400011095123814.
 20. 16 laukelyje - prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai, bendra 16 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 2 procentų.
 21. 17 laukelyje – nurodomas papildomų lapų skaičius (jeigu papildomi lapai pridedami).
 22. Papildomas lapas užpildomas tuo atveju, jeigu nurodomi daugiau kaip 4 paramos gavėjai.
 23. 18 laukelyje (papildomo lapo)- nurodomas papildomo lapo numeris.
 24. Prašymą pasirašo nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris teikia tokį prašymą, ir nurodo savo vardą bei pavardę;
 25. Prašyme turi būti nurodyti visi reikalaujami duomenys.
 26. Prašymą, kuriame nurodyti ne visi reikalaujami duomenys, nuolatinis Lietuvos gyventojas turi teisę patikslinti, pateikdamas naują patikslintą prašymą (naujai pilnai užpildytą), tačiau ne vėliau kaip iki einamųjų kalendorinių metų, einančių po tų kalendorinių metų, už kuriuos pateikiamas prašymas, liepos 1 dienos.
 27. AVMI darbuotojai, vykdantys mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas, privalo kontroliuoti, kad būtų laikomasi šių Taisyklių.

Mokesčių administratorius privalo patikrinti, ar Prašyme yra įrašyti visi reikalingi duomenys. Prašymai, kuriuose įrašyti ne visi privalomi duomenys, nenagrinėjami ir apie tai informuojamas Prašymą pateikęs gyventojas. Pastarasis turi teisę pateikti patikslintą (naujai pilnai užpildytą) Prašymą, tačiau tai jis turi padaryti ne vėliau kaip iki 2004 m. liepos 1 dienos.

Kada paramos gavėjas gauna Prašyme nurodytą sumą?

Pervestiną sumokėto pajamų mokesčio sumą mokesčių administratorius turi apskaičiuoti ir pervesti paramos gavėjui ne vėliau kaip iki Prašymo pateikimo kalendorinių metų lapkričio 15 dienos, pvz., 2006 metų mokestinio laikotarpio - iki 2007-11-15.

Jeigu paaiškėja, kad paramos gavėjui faktiškai pervesta suma yra didesnė, nei galėjo būti pervesta pagal GPMĮ nuostatas, per daug pervestos sumos bus išieškomos iš paramos gavėjo įstatymų nustatyta tvarka. Nepagrįstai gavėjams pervestos sumos taip pat išieškomos įstatymų nustatyta tvarka.

Informacijos šaltiniai

Parengta pagal „Prašymo pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams, pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisykles“, patvirtintas VMI prie FM viršininko (2003 m. vasario 7d., įsakymas Nr. V-45), VMI tinklalapio informaciją bei www.labdara-parama.lt informaciją.