Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman


This is an unofficial translation of the GNU Lesser General Public License into Lithuanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU Lesser GPL--only the original English text of the GNU Lesser GPL does that. However, we hope that this translation will help Lithuanian language speakers understand the GNU Lesser GPL better.

Šis dokumentas yra neoficialus GNU Lesser General Public License (GNU Lesser GPL) vertimas į lietuvių kalbą. Jis nėra platinamas Free Software Foundation organizacijos ir neturi jokios juridinės galios - tik originalus anglų kalba parašytas tekstas yra teisinis dokumentas, nusakantis GNU Lesser GPL sąlygas. Mes viliamės, kad šis vertimas padės lietuviškai kalbantiems žmonėms geriau suprasti GNU Lesser GPL licenziją.


GNU LAISVOJI BENDROJI VIEŠOJI LICENZIJA (GNU Laisvoji GPL)

1999 metų vasaris. Versijos numeris 2.1

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Kiekvienas gali kopijuoti ir platinti šio dokumento (angliškos originalios versijos) tikslias kopijas, bet keisti jį (originalą) draudžiama.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts
 as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence
 the version number 2.1.]
[ Šis dokumentas yra pirmas GNU Laisvosios GPL licenzijos leidimas. Ši licenzija taip pat laikoma GNU Bibliotekų Viešosios licenzijos (GNU Library Public License) nauju variantu, todėl jos numeris yra 2.1 ]

Pratarmė

Daugumos programinių produktų licenzijos siekia uždrausti jums tuos produktus platinti ir keisti. GNU Laisvoji GPL licenzija, priešingai, yra skirta garantuoti Jūsų laisvę platinti ir keisti šiuo dokumentu apsaugotus produktus. Tuo siekiama, kad programinė įranga būtų laisvai prieinama visiems jos vartotojams.

GNU Laisvoji GPL licenzija taikoma tam tikrai, specialiai programinei įrangai (paprastai bibliotekoms) parašytai Free Software Foundation organizacijos ar kitų, nusprendusių ją naudoti, autorių. Jūs taip pat galite naudoti GNU Laisvąją GPL licenziją, bet mes patariame pirma atidžiai apsvarstyti ir, remiantis žemiau pateiktais paaiškinimais, nuspręsti: ši licenzija ar paprasta GNU GPL licenzija yra tinkamiausia Jūsų individualiu atveju.

Kalbėdami apie laisvas programas, mes omeny turime laisvę naudoti, o ne kainą. Mūsų Bendrosios viešosios licenzijos skirtos užtikrinti laisvę platinti laisvos programinės įrangos kopijas (ir imti mokestį už šią paslaugą, jei norite). Taip pat šios licenzijos skirtos užtikrinti, kad Jūs gautumėte ar galėtumėte gauti pradinius programų išeities tekstus, jei Jums jų prireiks, kad Jūs galėtumėte keisti programas ir naudoti jų dalis naujose, laisvose programose, kad Jūs žinotumėte, jog Jūs turite teisę atlikti paminėtus veiksmus.

Norėdami apsaugoti Jūsų teises, mes turime įvesti apribojimus, kurie draustų platintojams atimti ar reikalauti atsisakyti šių Jūsų teisių. Minėti apribojimai reiškia tam tikrus Jūsų įsipareigojimus platinant ar modifikuojant bibliotekų kopijas.

Pavyzdžiui, jeigu Jūs platinate bibliotekos kopiją (nesvarbu, už dyką, ar už pinigus), Jūs privalote kopijos gavėjams suteikti visas teises, kurias pats gavote iš mūsų. Jūs taip pat privalote užtikrinti, kad kopijos gavėjai gautų ar galėtų gauti bibliotekos išeities tekstus. Jeigu Jūs susiejate kitą programinį kodą su biblioteka, Jūs privalote pateikti gavėjams ir pilnus objektinius failus, kad jie galėtų juos iš naujo susieti su biblioteka po to, kai pakeis biblioteką ir perkompiliuos ją. Taip pat Jūs privalote gavėjams parodyti šias sąlygas, kad jie žinotų savo teises.

Mes apsaugome Jūsų teises dvigubu būdu: (1) bibliotekos autorinėmis teisėmis ir (2) siūlome Jums šią licenziją, kuri Jums suteikia teisę kopijuoti, platinti ir/arba modifikuoti biblioteką.

Norėdami apsaugoti visus platintojus, mes norime aiškiai pasakyti, kad laisvai platinamai bibliotekai nesuteikiama jokia garantija. Jeigu biblioteką kažkas modifikavo ir pradėjo platinti, bibliotekos gavėjai turėtų žinoti, kad jie gavo ne originalią versiją - kad originalios versijos autoriaus reputacija nebūtų suteršta kilus problemoms dėl kitų asmenų atliktų bibliotekos pakeitimų.

Galiausiai, programinės įrangos patentai kelia pastovią grėsmę bet kokios laisvos programinės įrangos egzistavimui. Mes norime užtikrinti, kad jokia kompanija negalėtų apriboti vartotojų laisvę naudoti laisvą programinę įrangą įsigydama ribojančią licenziją iš patento turėtojo. Taigi, mes reikalaujame, kad bet kokia patento licenzija, gauta kartu su bibliotekos versija, suteiktų pilną naudojimo laisvę nusakytą šiame dokumente.

Dauguma GNU programų, taip pat ir kai kurios bibliotekos, yra saugomos GNU GPL licenzijos. GNU Laisvoji GPL licenzija, taikoma tik tam tikroms bibliotekoms ir truputį skiriasi nuo įprastos GNU GPL licenzijos. Mes naudojame šią licenziją tik tais atvejais, kai reikia leisti privačias programas susieti su tam tikromis bibliotekomis.

Jeigu programa susieta su biblioteka (statiškai ar dinamiškai), tai programos ir bibliotekos junginys, teisiškai šnekant, yra pakeista originali biblioteka. Įprasta GNU GPL licenzija leidžia atlikti tokį susiejimą tik tokiu atveju, kai visas junginys atitinka GNU GPL laisvės kriterijų, o tuo tarpu GNU Laisvoji GPL licenzija nusako netokį griežtą susiejimo kriterijų.

Mes vadiname šią licenziją „laisvąja“ GPL licenzija, nes ji vartotojo laisvę gina silpniau nei įprastinė GNU GPL licenzija. Ji taip pat suteikia kitiems laisvos programinės įrangos gamintojams mažiau pranašumų prieš nelaisvas programas. Šitie trūkumai ir yra priežastis, kodėl daugumai bibliotekų mes naudojame GNU GPL licenziją, tačiau esant tam tikroms aplinkybėms GNU Laisvoji GPL licenzija yra tinkamesnė.

Pavyzdžiui, retais atvejais tam tikrą biblioteką reikia paraginti naudoti kuo daugiau vartotojų ir tokiu būdu biblioteką padaryti „de-facto“ standartu. Norint pasiekti šį tikslą, nelaisvos programos taip pat turi galėti naudoti biblioteką. Dar dažnesnis atvejis, kai laisva biblioteka atlieka tą patį, ką ir plačiai paplitusi nelaisva biblioteka. Tokiu atveju gaunama labai mažai naudos iš ribojimo biblioteką naudoti tik su laisva programine įranga, todėl tokiais atvejais mes naudojame GNU Laisvąją GPL licenziją.

Kitais atvejais leidimas tam tikrą biblioteką naudoti nelaisvose programose nemažam kiekiui žmonių suteikia galimybę naudoti didesnį kiekį laisvų programų. Pavyzdžiui, leidimas naudoti GNU C biblioteką nelaisvose programose daugeliui žmonių suteikia galimybę naudoti visą GNU sistemą - taip pat ir GNU/Linux operacinę sistemą.

Nors GNU Laisvoji GPL licenzija silpniau gina vartotojo laisvę, ji užtikrina, kad susietos su biblioteka programos vartotojas turi teisę vykdyti tą programą ir su modifikuota bibliotekos versija.

Tikslios kopijavimo, platinimo ir modifikavimo sąlygos išdėstytos žemiau. Atkreipkite ypatingą dėmesį į skirtumą tarp „darbas, paremtas biblioteka“ ir „darbas, kuris naudoja biblioteką“. Pirmasis naudoja modifikuotus bibliotekos išeities tekstus, o tuo tarpu antrajam biblioteka reikalinga, kad galėtų veikti.

KOPIJAVIMO, PLATINIMO IR MODIFIKAVIMO SĄLYGOS

0. Ši licenzija taikoma visoms programinėms bibliotekoms ar programoms, kuriose yra autoriaus ar kitos autorizuotos pusės pranešimas sakantis, kad produktas yra platinamas pagal šios GNU Laisvosios GPL licenzijos (taip pat vadinamos „šia licenzija“) sąlygas. Į kiekvieną licencijos turėtoją tekste kreipiamasi „Jūs“.

Terminas „biblioteka“ apibrėžia programinių funkcijų rinkinį ir/arba duomenis paruoštus patogiam programų (kurios naudoja kai kurias bibliotekos funkcijas ir duomenis) susiejimui su biblioteka, t.y. vykdomųjų failų suformavimui.

Žemiau minimas terminas „Biblioteka“ apibrėžia visas programines bibliotekas ar darbus platinamus pagal šią licenziją. „Darbas, paremtas Biblioteka“ reiškia Biblioteką ar bet kokį išvestinį iš Bibliotekos darbą ginamą autorinių teisių įstatymų, t.y. darbą, kurio dalis yra Biblioteka ar Bibliotekos dalis (originali ar modifikuota ir/ar išversta į kitą kalbą). Terminas „vertimas“ žemiau dokumente laikomas termino „modifikavimas“ dalimi be jokių išimčių.

„Išeities tekstas“ reiškia pageidaujamą darbo formą modifikacijoms atlikti. Kalbant apie biblioteką, pilni išeities tekstai reiškia: visus išeities tekstus visiems bibliotekos moduliams, bet kokius sąsajos apibrėžimo failus, taip pat skriptus reikalingus bibliotekos kompiliavimui ir įdiegimui.

Kitokia veikla nei kopijavimas, platinimas ir modifikavimas šia licencija nėra numatoma ir išeina už jos ribų. Programų vykdymas naudojant Biblioteką nėra varžomas ir jų vykdymo rezultatai yra ginami šios licencijos tik tuo atveju, jeigu jų turinys sudarytas iš darbo pagrįsto Biblioteka (rezultatai ginami licencijos tada, jei jie - modifikuota Biblioteka ir nepriklausomai nuo to ar darbas atliktas naudojant Biblioteką). Ar tai galioja konkrečiu atveju, priklauso nuo to, ką daro Biblioteka ir ką daro programa naudojanti Biblioteką.

1. Jūs galite kopijuoti ir platinti originalius Bibliotekos išeities tekstus bet kokiose laikmenose, kuriose Jūs juos gavote ar patys patalpinote, aiškiai ir kaip priklauso kiekvienoje kopijoje įtraukdami atitinkamus garantijos nebuvimo ir autorinių teisių įspėjimus. Nekeiskite jokių įspėjimų susijusių su šia licencija bei garantijos nebuvimu ir visiems Bibliotekos gavėjams pateikite šios licencijos (originalios angliškos versijos) kopiją kartu su Biblioteka.

Jūs galite imti mokestį už fizinį kopijos perdavimą ir taip pat galite savo nuožiūra siūlyti garantinį aptarnavimą mainais į pinigus.

2. Jūs galite modifikuoti savo Bibliotekos kopiją (ar kopijas) ar bet kurią jos dalį tuo būdu sukurdami Biblioteka paremtą produktą, kurį Jūs galite kopijuoti, platinti arba dirbti su juo pagal 1-ame skyriuje paminėtas sąlygas, jei Jūs taip pat laikysitės šių, žemiau išvardintų, sąlygų:

 1. Modifikuojamas darbas privalo būti programinė biblioteka.
 2. Jūs privalote pakeistuose failuose įterpti pastabas, kad Jūs pakeitėte failus ir nurodyti pakeitimų datas.
 3. Išvestinį darbą Jūs privalote licenzijuoti pagal šios licenzijos sąlygas ir be jokių mokesčių trečiosioms šalims.
 4. Jeigu modifikuotoje Bibliotekoje kreipiamasi į funkciją ar duomenis, kurie turėtų būti pateikti Biblioteką naudojančios programos (čia nekalbama apie parametrus, kurie perduodami iškviečiant funkciją), Jūs privalote pasistengti užtikrinti, kad modifikuota Biblioteka ir ją naudojanti programa veiks (t.y. pateiks prasmingus rezultatus) ir tuo atveju, kai programa nepateiks trūkstamų funkcijų ir/ar duomenų.

  (Pavyzdžiui, bibliotekoje yra funkcija kvadratinėms šaknims skaičiuoti ir ši funkcija visiškai nepriklauso nuo jokios kitos programos. 2 skyriaus d) poskyris reikalauja, kad bet kokia programos pateikta funkcija ir/ar duomenys (kurie gali būti panaudoti bibliotekoje esančios kvadratines šaknis skaičiuojančioje funkcijoje) būtų neprivalomi, t.y. jei tų papildomų duomenų nebūtų, bibliotekos funkcija vis tiek skaičiuotų kvadratines šaknis.)

  Šie reikalavimai taikomi modifikuotam darbui kaip visumai. Jeigu aiškios, atskiriamos darbo dalys nėra sukurtos naudojantis Bibliotekos išeities tekstais ir gali būti pagrįstai vadinamos nepriklausomais bei atskirais darbais, tai ši licenzija ir jos sąlygos netaikomos toms dalims, kai Jūs jas platinate kaip atskirus produktus. Tuo atveju, kai šias savo sukurtas nepriklausomas dalis Jūs platinate kaip pagrįsto Biblioteka produkto dalį, platinamas produktas privalo būti ginamas šios licenzijos sąlygų. Tokiu atveju ši licenzija gina visumą ir kiekvieną jos dalį nepriklausomai nuo to, kas ją parašė.

  Taigi, šio skyriaus tikslas nėra reikšti pretenzijas į visiškai Jūsų parašytų darbų teises. Priešingai, siekiama įgyvendinti teises, kuriomis būtų kontroliuojamas Biblioteka paremtų išvestinių ar kolektyvinių darbų platinimas.

  Be to, vien tik darbo, nepagrįsto Biblioteka, sudėjimas į vieną rinkinį su Biblioteka ar darbu pagrįstu Biblioteka saugojimui ar platinimui nepadaro šio darbo licenzijos objektu.

3. Tam tikrai Bibliotekos kopijai Jūs galite nuspręsti taikyti įprastą GNU GPL licenziją vietoj šios licenzijos. Norėdami įgyvendinti tokį sprendimą, Jūs privalote pakeisti visus pranešimus, kurie nurodo šią licenziją į pranešimus, nukreipiančius į GNU GPL licenziją, kurios versija yra 2. Jeigu pasirodė naujesnė nei antra GNU GPL licenzijos versija, Jūs galite nurodyti naująją licenzijos versiją. Jokių kitų pakeitimų pranešimuose apie licenziją nedarykite.

Pakeitus produkto licenziją į įprastą GNU GPL (2 versiją), pakeisti licenziją atgal į GNU Laisvąją GPL licenziją jau nebegalima. Dėl šios priežasties visos kitos produkto kopijos ir išvestiniai darbai bus ginami įprastinės GNU GPL licenzijos.

Šis perėjimas nuo GNU Laisvosios GPL licenzijos prie įprastinės GNU GPL licenzijos yra naudingas tuo atveju, kai Jūs norite nukopijuoti dalį Bibliotekos kodo į programą, kuri nėra biblioteka.

4. Jūs galite Bibliotekos kopiją (ar darbą pagrįsta ja, žr. 2 skyrių) kopijuoti ir platinti objektiniu kodu ar vykdoma forma laikydamiesi 1 ir 2 skyriuje minimų sąlygų, jei Jūs taip pat kartu pateiksite pilnus ir perskaitomus išeities tekstus, kurie privalo būti platinami pagal 1 ir 2 skyriaus sąlygas ir būti laikmenose paprastai naudojamose programinės įrangos keitimuisi.

Jei Bibliotekos objektinis kodas platinamas siūlant kopijuoti iš tam tikros vietos, tai siūlymas ekvivalenčios galimybės kopijuoti išeities tekstus iš tos pačios vietos patenkina reikalavimą platinti išeities tekstus net ir tuo atveju, kai trečiosios šalys neverčiamos kopijuoti išeitinio kodo kartu su objektiniu kodu.

5. Programa, kuri nėra išvestinis darbas iš jokios Bibliotekos dalies, bet kuri sukurta taip, kad reikalauja Bibliotekos kompiliavimui ar susiejimui bei sėkmingam darbui, vadinama „darbu, kuris naudoja biblioteką“. Toks darbas nelaikomas išvestiniu iš Bibliotekos ir todėl nėra ginamas šios licenzijos.

Iš kitos pusės, susiejimas (pvz., statinis kompiliavimas) „darbo, kuris naudoja Biblioteką“ su Biblioteka sukuria vykdomąjį failą, kuris yra išvestinis darbas iš Bibliotekos (kadangi tame faile yra bibliotekos dalis). Taigi, gauname „darbą, paremtą Biblioteka“, o ne „darbą, kuris naudoja Biblioteką“. Tokiu atveju vykdomasis failas yra ginamas GNU Laisvosios GPL licenzijos. Šio dokumento 6 skyrius nusako tokių vykdomųjų failų platinimo sąlygas.

Kai „darbas, kuris naudoja Biblioteką“ naudoja medžiagą iš Bibliotekos apibrėžimų failų (header files), tai darbo objektinis kodas gali būti laikomas išvestiniu darbu iš Bibliotekos, nors išeities tekstai – ne. Ar taip yra konkrečiu atveju, labai priklauso nuo to, ar darbas gali būti susietas be Bibliotekos ir ar pats darbas yra biblioteka. Riba, už kurios šis teiginys yra teisingas, nėra labai aiškiai nusakyta įstatymo.

Jeigu tokie objektiniai failai naudoja tik skaitmeninius parametrus, duomenų struktūrų išdėstymą, mažas makro komandas ir išplečiamas (angl. inline) funkcijas (10 eilučių ar mažiau), tai tokio objektinio failo naudojimas nėra ribojamas nekreipiant dėmesio į tai, kad teisiškai tai yra išvestinis darbas. Vykdomieji failai, kuriuose yra šis objektinis kodas ir dar kai kurios Bibliotekos dalys vis tiek turi nepažeisti 6 skyriuje išdėstytų reikalavimų.

Kitu atveju, jeigu produktas yra išvestinis darbas iš Bibliotekos, Jūs galite platinti darbo objektinį kodą laikydamiesi 6 skyriaus reikalavimų. Bet kokie vykdomieji failai, kuriuose panaudotas išvestinis iš Bibliotekos darbas, taip pat negali pažeisti 6 skyriaus reikalavimų (nepriklausomai nuo to, ar jie tiesiogiai susieti su Biblioteka).

6. Kaip išimtį iš sąlygų nurodytų ankstesniuose skyriuose, Jūs galite sujungti ar susieti „darbą, kuris naudoja Biblioteką“ su Biblioteka ir tokiu būdu gauti produktą, kuriame yra Bibliotekos dalys bei platinti tą darbą pagal Jūsų pasirinktas sąlygas, bet Jūsų pasirinktos sąlygos turi leisti vartotojams (savo reikmėms) modifikuoti darbą ir atkurti jo pradinį kodą (iš objektinio kodo) klaidų taisymo reikmėms.

Su kiekviena darbo kopija Jūs privalote pateikti pastebimą pranešimą, kad darbas naudoja Biblioteką ir kad Biblioteka yra ginama šios licenzijos. Jūs privalote prie darbo kopijos pridėti šios licenzijos kopiją. Jeigu produktas vykdymo metu rodo autorinių teisių pranešimus, Jūs privalote prie tų pranešimų pridėti ir Bibliotekos autorinių teisių pranešimą bei nuorodą į pilną licenzijos tekstą. Jūs taip pat privalote patenkinti vieną iš sąlygų:

 1. Kartu su darbu pateiksite pilnus ir perskaitomus Bibliotekos išeities tekstus elektroniniu pavidalu įskaitant ir bet kokius pakeitimus, panaudotus darbe (šie pakeitimai privalo būti platinami pagal 1 ir 2 skyriaus sąlygas). Taip pat, jei darbas yra susietas su Biblioteka, pateiksite pilną ir panaudojamą „darbą, kuris naudoja Biblioteką“ objektiniu ir/ar išeities tekstų pavidalu, kad vartotojas galėtų modifikuoti Biblioteką ir po to iš naujo susieti tą darbą su modifikuota Biblioteka (laikoma, kad vartotojas keičiantis Bibliotekos apibrėžimų failų turinį nebūtinai galės perkompiliuoti programą, kad ji galėtų naudoti atliktus pakeitimus).
 2. Susiejimui su Biblioteka naudosite tinkamus susiejimo su dinaminėmis bibliotekomis mechanizmus. Tinkamas susiejimo mechanizmas yra kuris (1) vykdymo metu naudoja jau esančią vartotojo kompiuteryje bibliotekos kopiją, o ne kopijuoja bibliotekos funkcijas į vykdomąjį failą (2) tinkamai dirba su modifikuota bibliotekos versija, kai vartotojas ją įdiegia (jei modifikuota biblioteka turi su ankstesne versija suderinamą programavimo sąsają)
 3. Prie darbo pridėsite raštišką pasiūlymą (galiojantį mažiausiai tris metus), kad vartotojui suteiksite 6 skyriaus a) poskyryje nurodytą medžiagą už mokestį nedidesnį nei platinimo išlaidos.
 4. Jei darbo platinimas vykdomas siūlant kopijuoti iš tam tikros vietos, pasiūlysite ekvivalenčią galimybę kopijuoti aukščiau nurodytą medžiagą iš tos pačios vietos.
 5. Įsitikinsite, kad vartotojas jau gavo minėtos medžiagos kopiją (ar Jūs jam jau išsiuntėte ją).

Prie vykdomosios „darbo, kuris naudoja Biblioteką“ formos privalote pridėti visus duomenis ir programas, kurių reikia vykdomojo failo suformavimui. Kaip speciali išimtis, platinamoje medžiagoje neprivalo būti nieko, kas paprastai platinama (išeities tekstais ar vykdomąja forma) su pagrindiniais operacinės sistemos, kurioje minima programa veikia komponentais (kompiliatoriumi, branduoliu ir pan.), nebent tie komponentai įeina į platinamą failo vykdomąją formą.

Gali būti, kad šis reikalavimas prieštarauja kitų, nelaisvų bibliotekų (kurios paprastai nėra platinamos su operacine sistema) licenzijų reikalavimams. Tokiu atveju, Jūs negalite naudoti abiejų bibliotekų Jūsų platiname vykdomajame faile.

7. Jūs galite pagrįstą Biblioteka darbą sudėti į vieną biblioteką su kita biblioteka (kuri nėra ginama šios licenzijos) ir platinti gautą jungtinį produktą, jeigu atskiras pagrįsto Biblioteka darbo ir atskiras kitos bibliotekos platinimas yra leidžiamas. Jūs taip pat:

 1. Prie jungtinės bibliotekos kopijos pridėsite atskirtą nuo bibliotekos pagrįstą Biblioteka darbą. Ši atskirta jungtinės bibliotekos dalis privalo būti platinama pagal ankstesniuose skyriuose išdėstytas sąlygas.
 2. Įdėsite aiškų pranešimą, kad dalis jungtinės bibliotekos yra darbas pagrįstas Biblioteka ir nurodysite, kur galima rasti atskirtą nuo jungtinės bibliotekos Biblioteka pagrįstą darbą.

8. Jūs negalite kopijuoti, modifikuoti, licenzijuoti, susieti kitų produktų su Biblioteka ar platinti Bibliotekos kitaip nei aiškiai numatyta šios licenzijos. Bet kokie bandymai kitaip kopijuoti, modifikuoti, licenzijuoti, susieti su kitais produktais ar platinti Biblioteką yra negaliojantys ir automatiškai panaikina Jūsų teises suteiktas šios licenzijos. Tokiu atveju asmenų, gavusių iš Jūsų kopijas ar teises remiantis šia licenzija, teisės (licenzijos) nebus panaikintos, jei šie asmenys nepažeidė licenzijos.

9. Jūsų nereikalaujama šios licenzijos priimti, nes Jūs jos nepasirašėte. Vis dėlto, niekas kitas Jums negarantuoja teisės modifikuoti ir platinti Biblioteką ar ja paremtus darbus. Be to, minėti veiksmai yra draudžiami įstatymo, jei Jūs nepriimate šios licenzijos sąlygų. Taigi, modifikuodami ar platindami Biblioteką (ar bet kokį darbą paremtą Biblioteka), Jūs parodote, kad priimate šią licenziją ir visas jos sąlygas susijusias su Bibliotekos (ar bet kokio Biblioteka paremto darbo) kopijavimu, platinimu ar modifikavimu.

10. Kiekvieną kartą, kai Jūs platinate Biblioteką (ar bet kokį Biblioteka paremtą darbą), Bibliotekos gavėjas automatiškai gauna licenziją iš pirmojo Bibliotekos autoriaus, suteikiančią teisę kopijuoti, platinti, susieti su Biblioteka programas ar modifikuoti Biblioteką remiantis šiomis sąlygomis. Jūs negalite gavėjui primesti jokių papildomų apribojimų nesančių šioje licenzijoje. Jūs nesate atsakingas už trečiųjų šalių vertimą laikytis šios licenzijos sąlygų.

11. Jeigu (kaip teismo nuosprendis ar įtarimas patentų pažeidimu ar bet kokiais kitais atvejais) Jums yra primetamos sąlygos (teismo potvarkiu, pagal susitarimą ar kitaip), kurios prieštarauja šios licenzijos sąlygoms, tai primetamos sąlygos neatleidžia Jūsų nuo šios licenzijos sąlygų. Jeigu Jūs negalite platinti Bibliotekos taip, kad įvykdytumėte savo įsipareigojimus šiai licenzijai ir kitus susijusius įsipareigojimus tuo pat metu, tai negalite platinti Bibliotekos iš viso. Pavyzdžiui, jeigu patentas neleis Bibliotekos platinti be autorinių honorarų tiems žmonėms, kurie gaus kopijas tiesiogiai ar netiesiogiai iš Jūsų, tai vienintelis kelias patenkinti abi (Bibliotekos ir GNU Laisvąją GPL) licenzijas yra iš viso neplatinti Bibliotekos.

Jeigu bet kuri šio skyriaus dalis yra laikoma negaliojančia (neturinčia juridinės galios) ar neįvykdoma esant tam tikroms konkrečioms aplinkybėms, tai likusi skyriaus dalis lieka galioti. Visais kitais atvejais galioja visas skyrius.

Šio skyriaus tikslas nėra skatinti pažeisti kokius nors patentus, nuosavybės teises ar užginčyti tokių teisių pagrįstumą. Šis skyrius siekia tiktai užtikrinti nemokamos programinės įrangos platinimo sistemos vientisumą, įgyvendinamą viešąja licenzija. Daug žmonių įvairiai prisidėjo prie programinės įrangos platinimo per šią sistemą vildamiesi, kad ta sistema bus nuolat taikoma. Tik nuo autoriaus (autorės) priklauso, ar jis (ji) norės platinti savo programinę įrangą per kokią nors kitą sistemą ar ne ir šios licenzijos turėtojas negali primesti sprendimo.

Šis skyrius turėtų detaliai paaiškinti, kokios turėtų būti likusios licenzijos dalies pasekmės.

12. Jeigu Bibliotekos platinimas ir/arba naudojimas tam tikrose šalyse yra ribojamas patentais ar autorinėmis teisėmis, pirminis autorinių teisių turėtojas, kurio Biblioteka yra išleista pagal šią licenziją, turėtų pridėti aiškius geografinius platinimo apribojimus pašalinančius tas šalis ir taip informuodamas, kad platinimas yra leidžiamas tik nepaminėtose šalyse. Tokiu atveju apribojimai tampa licenzijos dalimi.

13. Free Software Foundation (angl. - Laisvosos Programinės Įrangos fondas) gali periodiškai paskelbti ištaisytas ir/arba naujas Laisvosios GPL licenzijos versijas. Naujos versijos savo dvasia bus panašios į dabartinę versiją, bet siekiant išspręsti naujai iškilusias problemas gali skirtis kai kurios detalės.

Kiekvienai licenzijos versijai suteikiamas unikalus numeris. Jeigu Biblioteka nurodo numerį licenzijos versijos, kuri taikoma Bibliotekai ir „bet kuriai vėlesnei jos versijai“, tai Jūs galite sekti arba nurodyta versija, arba bet kuria vėlesne Free Software Foundation paskelbta licenzijos versija. Tuo atveju, kai Biblioteka nenurodo licenzijos versijos numerio, Jūs galite pasirinkti bet kurią Free Software Foundation išleistos šios licenzijos versiją. 14. Jeigu Jūs norite Bibliotekos dalis įtraukti į kitas laisvas programas, kurių platinimo sąlygos skiriasi, parašykite autoriui ir paprašykite leidimo. Free Software Foundation programinės įrangos atveju rašykite Free Software Foundation organizacijai; mes kartais tokiu atveju padarome išimtis. Mūsų sprendimas remsis dviem tikslais: visų programų, sukurtų mūsų laisvų programų pagrindu, laisvos programinės įrangos statuso išsaugojimu ir bendru skatinimu dalintis ir naudoti programinę įrangą laisvai.

GARANTIJOS NEBUVIMAS

15. KADANGI BIBLIOTEKA LICENZIJUOJAMA NEMOKAMAI, TAI JOKIOS GARANTIJOS BIBLIOTEKAI GALIOJANČIŲ ĮSTATYMŲ LEISTU MĄSTU NESUTEIKIAMA. AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI IR/ARBA KITOS ŠALYS PATEIKIA BIBLIOTEKĄ „TAIP KAIP YRA“ BE JOKIŲ GARANTIJŲ, IŠREIKŠTŲ AR NUMANOMŲ, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, NUMANOMOM PERKAMUMO BEI TINKAMUMO KONKREČIAI UŽDUOČIAI GARANTIJOM, NEBENT KITAIP NURODYTA RAŠTU. JŪS PRISIIMATE VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU BIBLIOTEKOS KOKYBE IR VEIKIMU. JEIGU BIBLIOTEKA PASIRODYS TURINTI DEFEKTŲ, JŪS PRISIIMATE VISAS BŪTINAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS, SUTVARKYMO AR KOREGAVIMO IŠLAIDAS.

16. JOKIU KITU ATVEJU, NEBENT REIKALAUJAMA PAGAL GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS ARBA SUSITARTA RAŠTU, AUTORINIŲ TEISIŲ SAVININKAI ARBA BET KURI KITA ŠALIS, KURI GALI KEISTI IR/ARBA PLATINTI BIBLIOTEKĄ KAIP AUKŠČIAU NURODYTA, NEBUS JUMS ATSAKINGA UŽ VISUS, ĮTRAUKIANT BET KOKIUS BENDRUS, IŠSKIRTINIUS, ATSITIKTINIUS AR IŠPLAUKIANČIUS IŠ BIBLIOTEKOS NAUDOJIMO ARBA NESUGEBĖJIMO NAUDOTI BIBLIOTEKĄ NUOSTOLIUS (APIMANT BET NEAPSIRIBOJANT DUOMENŲ PRARADIMU, DUOMENŲ SUGADINIMU, BIBLIOTEKOS NESUDERINAMUMĄ SU KITOMIS PROGRAMOMIS AR BET KOKIUS KITUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS JŪSŲ AR TREČIŲJŲ PUSIŲ), NET IR TUO ATVEJU, KAI AUTORINIŲ TEISIŲ SAVINIKAS AR KITI ASMENYS ŽINOJO APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ.

KOPIJAVIMO, PLATINIMO IR MODIFIKAVIMO SĄLYGŲ PABAIGA

Kaip taikyti šias sąlygas savo naujoms bibliotekoms

Jeigu Jūs sukūrėte naują biblioteką ir norite, kad ji būtų kuo naudingesnė visuomenei, mes rekomenduojame ją padaryti laisva biblioteka, kurią kiekvienas gali platinti ir keisti. Jūs galite pasiekti šį tikslą leisdami biblioteką platinti pagal šią licenziją (arba pagal įprastinę GNU GPL licenziją).

Norėdami savo bibliotekai taikyti šios licenzijos sąlygas, prie savo kūrinio pridėkite žemiau pateiktus įspėjimus. Saugiausia informuojant apie garantijos nebuvimą įspėjimus įdėti kiekvieno išeities teksto failo pradžioje. Kiekviename faile turi būti po pranešimą:

  Viena eilutė pranešti bibliotekos autoriaus vardui ir ką ta biblioteka daro

  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
  Lesser General Public License for more details.

  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Aukščiau esančių angliškų pranešimų vertimai (vertimai tik pažintiniai. Savo programoms taikykite angliškas versijas):

Ši biblioteka yra laisva. Jūs galite ją platinti ir/arba modifikuoti
remdamiesi Free Software Foundation paskelbtomis GNU Laisvosios GPL
licenzijos sąlygomis: 2.1 licenzijos versija, arba (savo
nuožiūra) bet kuria vėlesne versija.

Ši biblioteka platinama su viltimi, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIOS
GARANTIJOS; be jokios numanomos PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS
TIKSLAMS garantijos. Žiūrėkite GNU Laisvąją GPL licenziją norėdami
sužinoti smulkmenas.

Jūs turėjote kartu su šia biblioteka gauti ir GNU Laisvosios GPL
licenzijos kopiją; jei ne - rašykite Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Taip pat pateikite informaciją, kaip su jumis susisiekti elektroniniu ar paprastu paštu.

Jei būtina, Jūs taip pat turėtumėte gauti savo darbdavio (jei dirbate programuotoju) ar savo mokyklos (jei mokotės) „autorinių teisių į programą atsisakymą“. Čia pavyzdys - pakeiskite tik vardus:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

Vertimas:

AB "Netvarka" atsisako visų autorinių teisių į programą 'Gnomovizija',
parašytą Jono Programišiaus.

M.A. Gnato parašas, 1989 m. balandžio 1 d.
M.A. Gnatas, vycė prezidentas

Išvertė Vytautas Dvaronaitis.


GNU antraštinis puslapis.

Klausimus FSF ir GNU siųsti gnu@gnu.org. Kiti būdai susisiekti su FSF.

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 
59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA