Atviras kodas Lietuvai

Stop the Hollyweb! No DRM in HTML5.

Istorija moko vertinti savo laisvę, nes gali ją prarasti. Neįkyrėkite su savo politika, atsako nenorintys mokytis.
Richard Stallman

Visuotinis narių susirinkimas 2005, protokolas

Visuomeninės organizacijos „Atviras kodas Lietuvai“

Visuotinio narių susirinkimo

PROTOKOLAS


VIETA: Vilniaus Gedimino technikos universiteto Nuotolinių studijų centras, Pylimo 26/1, Vilnius

DATA: 2005 m. gegužės 21 d.

DALYVIAI: žr. protokolo priedą nr. 1.


DARBOTVARKĖ:

14:00 - 14:20 Išrenkame pirmininkaujanti susirinkimui ir sekretorę, supažindiname su darbotvarkę, siūlome darbotvarkės pakeitimus.
14:20 - 15:00 Metinis AKL prezidento pranešimas ir valdybos narių pasisakymai (Metinė prezidento ir valdybos ataskaitą AKL nariams).
15:00 - 15:10 2004 metų AKL veiklos revizoriaus įvertinimas.
15:10 - 15:40 AKL komitetų darbo pristatymas.
15:40 - 16:00 Pertrauka.
16:00 - 16:10 Kandidatų (į AKL valdyba ir prezidento postą) sąrašo sudarymas, balsavimo tvarkos patvirtinimas, balsavimo komisijos tvirtinimas.
16:10 - 16:30 Kandidatų pasisakymai.
16:30 - 16:50 Narių nuomonių, pastabų ar gerų žodžių apie kandidatus išsakymas.
16:50 - 17:00 Balsavimas.
17:00 - 17:20 Pertrauka (balsų skaičiavimas).
17:20 - 17:30 Balsavimo rezultatų paskelbimas.


Dalyvauja 24 nariai iš 47. Kvorumas yra.


SVARSTYTA:

Kas bus susirinkimo pirmininkas ir sekretorius?

NUTARTA:

Pavesti pirmininkauti Jaroslavui Šatkevič, atlikti sekretoriaus pareigas Romenai Gadeikienei.


SVARSTYTA:

Pirmininkaujantis užklausė, ar yra pasiūlymų dienotvarkei. Saulius Gražulis pasiūlė svarstyti rezoliuciją dėl patentų direktyvos.

NUTARTA:

  1. Įtraukti į dienotvarkę Sauliaus Gražulio klausimą dėl rezoliucijos. Balsavimas: „už“ - 24.

  2. Įpareigoti Saulių Gražulį iki susirinkimo pabaigos paruošti projektą svarstymui

  3. Patvirtinti susirinkimo dienotvarkę, įtraukiant naują punktą dėl darbo grupės sudarymo įstatų pakeitimui.


SVARSTYTA:

Prezidento ir Valdybos narių 2004/2005 metų veiklos ataskaitos.

AKL prezidento metinis pranešimas AKL nariamsžr. protokolo priedą nr. 2. Mindaugas Žakšauskas pasiūlė pristatyti VGTU AKI veiklą, pristatymas atidėtas po oficialiosios dalies.

Valdybos nario Mykolo Okulič-Kazarino ataskaita.

Bendrai apie valdybą. Šią kadenciją valdyba funkcionavo silpniau nei pernai, susirinkimai šaukiami buvo per retai, ir tai nėra akmuo į prezidento daržą, tai akmuo ir į Mykolo daržą. Per paskutinį posėdį paaiškėjo, kad AKL sąskaitoje yra pinigų, iškelta problema, kad reikia pirkti serverį. Jei yra pinigų - kodėl ieškoma rėmėjų? Reikėtų apsvarstyti klausimą dėl pinigų surinkimo ir leidimo.

Siūlo kitai valdybai rinktis ne rečiau kaip kartą per du mėnesius, idealu – kartą per mėnesį.

Asmeniškai, ką veikė. Mažiau aktyviai, bet kelis kartus pavyko išeiti į žiniasklaidą: Verslo žiniose, kitoje spaudoje, per TV. Tai nebuvo susiję tiesiogiai su AKL veikla, bet su AKL tikslais.

Taip pat Mykolas pristatė VMI deklaravimo sistemą, atliktus veiksmus siekiant sistemos kokybės (pranešimai „Panoramoje“, kt.).

AKL yra Vartotojų konfederacijos narys, Mykolas atstovauja AKL šioje konfederacijoje. Mykolas pabrėžė, kad visos konfederacijos narės organizacijos palaiko Sauliaus Gražulio suformuluotą AKL poziciją dėl patentų.

Mykolas norėtų ir toliau atstovauti AKL Vartotojų konfederacijoje. Jei jo atstovavimas būtų patvirtintas visuotiniame narių susirinkime – būtų svariau.

Valdybos nario Manto Kriaučiūno ataskaita

Turi jau du vaikus - Linux naudotojų daugėja :)

Valdybos susirinkimuose nedalyvavo, tik telefonu.

Mantas papasakojo apie Lietuvai pritaikytą operacinę sistemą „Baltix“, kuri išleista kartu su BMS ir platinama už 5 Lt kainą. Papasakojo apie dabartinę „Baltix“ technologiją ir naudą vartotojams.

Taip pat papasakojo apie bendrą veiklą su Žygimantu Beručka ir Žygimanto veiklos skatinimą.

Papasakojo apie nesėkmingą Baltix Linux CD. Čia pakomentavo ir Žilvinas Jančoras. Tai kartu su „Akelote ir Ko“ vykdytas projektas, kurio įgyvendinimo „Akelotė“ atsisakė, motyvuodama, kad platinti Baltix Linux ekonomiškai neapsimoka. „Patikimi sprendimai“ nupirko CD'žius ir pardavė „Topocentrui“, kuris išplatino tiražą. Manetas ir AKL'as nieko neuždirbo, „Patikimi sprendimai“ uždirbo nedaug, tik už darbą

Mantas buvo atsakingas už edukacijos sritį, tačiau šioje srityje nieko nenuveikė, nes pritrūko laiko. Pasiūlymai – neatsirado pavaduotojo valdybos nario. Turint pavaduotoją veikla būtų efektyvesnė. Šiuo klausimu Jaroslavas pareiškė, kad turi pasiūlymą dėl efektyvesnio valdybos darbo, pasiūlymą pristatys vėliau.

Valdybos nario Alberto Agejevo ataskaita

Šiuo metu įgyvendinamas realus AKL projektas, kurį pats nešė priduoti į PHARE. Projekte dalyvavo kaip AKL narys.

Alberto idėja buvo buvo įsteigti piniginį apdovanojimą už nuopelnus.

Išreiškė norą pasitarti dėl serverio pirkimo.

Ypatingai Albertas pabrėžė, kad AKL'ą sudaro žmonės, siūlo prisidėti visiems, nes visi yra dirbantys ir neturi laiko. Valdyba visus iniciatyvius parems ir suteiks įgaliojimą įgyvendinti veiklą.


SVARSTYTA:

2004 m. veiklos ataskaitą turėjo pristatyti revizorius, tačiau jis susirgo. Žilvinas Jančoras trumpai supažindino su pajamomis ir išlaidomis.

Buvo išreikštas pasiūlymas įpareigoti revizorių padėti kažkur nariams prieinamoje vietoje finansines ataskaitas. Tinkamiausias variantas - išsiųsti el. paštu nariams.

Pagrindinės pajamų grupės: „Akelotė“ (LPCD, pirmųjų metų projektas), nario mokesčiai, 2 proc. nuo GPM. Minusinis yra nusidėvėjimas.

Žilvinas įspėjo visus, kad bus išlaidų iš PHARE projekto.

Trumpai pristatyti rengiama apskaitos politika, kurią turėtų tvirtinti susirinkimas.


SVARSTYTA:

Jaroslav papasakojo apie praeitame visuotiniame susirinkime patvirtintą komitetų steigimo įdėją. Per metus įsteigtas komitetas, kovojantis prieš patentus. Saulius Gražulis pakviestas pristatyti komiteto veiklą.

Saulius Gražulis informavo, kad komitetas vadinasi Autorių teisių komitetu. Papasakojo, kad veiklą pradėjo nuo tada, kai Vilius Ališauskas informavo apie problematiką. Tuomet peržiūrėjo FFII informaciją.

Prieš metus parengė raštą (Biotechnologijų instituto vardu) prieš PĮ patentus, kurį siuntė kitoms institucijoms.

Vasarą Lietuvoje lankėsi R.M.Stallman. Organizuota susitikimas Seime, paskaita turėjo rezonansą

Saulius pristatė pačią problematiką ir ES įstatymų priėmimo tvarką, Lietuvos sprendimą dėl direktyvos, kaip suformuotas Lietuvos sprendimas. Papasakojo apie diskusiją, vykusią šią savaitę Seime.

Pristatyta prieš patentus balsavimo sistema. Reiktų tikrinti pasirašančią firmą, ar tikrai jos nuomonė išreikšta tinklalapyje. Kalbėti su įmone turint kontaktą, o ne tiesiai į direktorių. Reikia paruošti direktorių klausimams, susijusiems su nuomonės pareiškimu. Visi komentavo, kad reikia tobulinti informacijos pateikimą dėl įmonės atstovavimo.

Saulius taip pat turi idėją - nusipirks TELE2 nr., kuris bus oficialus teisinių konsultacijų telefonas, skelbiamas svetainėje.

Gintas (SAT) pasiūlė kreiptis į Laimą Andrikienę, kuri galėtų būti atstove.


Pertrauka 15 min.


Apskaitos politika – Jaro siūlo balsuoti

Žilvinas – siūlymas leisti iki tam tikros sumos asmeniui pirkti be valdybos surinkimo

Mykolo projektas. Siūlo balsuoti už:

SAT – ne tas biudžetas, kad valdybą

Suteikiama įgaliojimus valdybai leisti pinigus

Apdovanojimai, techninės priemonės, tel. kortelė – ar tinka tokios išlaidos? Taip (pavieniai pasisakymai)


Suteikti įgaliojimus valdybai spręsti finansinius... (išlaidas):


Dėl nario mokesčio


Balsavimui:


Daryti vienodą mokestį visiems:


Mokestis turi būti:


Žilvinas – 10, kad surinkti daugiau narių. Replikos – mokestis nelemia. Saulius Gr. - 20 Lt, studentai dabar tiek moka, nors galėtų Saulius mokėti ir 50 Lt.

Saulius Gr. - kol kas nėra vizijos, kur panaudoti nario mokestį, bet ji galbūt bus parengta, to tai galėtų būti vienas papildomas finansavimo šaltinis. Sauliau AKL yra visuomeninė veikla ir į projektus neįsitrauksSVARSTYTA:

AKL prezidento ir valdybos rinkimai.


Jaroslav – siūlyti kandidatus į valdybą. Siūlomi tokie kandidatai:

Tomas Jonušas

Mantas Kriaučiūas

Albertas Agejevas

Žilvinas Jančoras

Saulius Gražulis

Mykolas Okulič-Kazarinas

Jaroslav Šatkevič

Ramūnas Lukaševičius


Albertas – Saulius buvo visuose susirinkimuose nors nėra valdybos narys, Mantas – nedalyvavo nei viename susirinkime.


Kandidatai į prezidentus:

Albertas Agejevas

Jaroslav Šatkevič


Sutikimai būti valdyboje – Ramūnas ir Jaroslav nesutinka, kiti sutinka.

Sutikimai būti prezidentu – visi sutinka.


Alberto pasisakymas:

pasirašinėjau popierius stropiai

AKL'o perspektyva – savanorių veikla paremta organizacija, leisti žmonėms daryti AKL'o vardu

Reikėtų palaikyti reprezentacinę veiklą (pvz, Infobalte)


Jaroslavo pasisakymas:

pernai nenorėjau į valdybą, nes žinojau, kad būsiu neveiklus

vizija – valdyba neprivalo daryti darbus, valdyba yra tik patariamasis organas, bandys skatinti komitetų veiklą, kontaktai, internetas (puslapis). Švietimas, kova prieš PĮ patentus.


Prezidentas renkamas daugumos balsų būdu:

Albertas Agejevas– 6

Jaroslav Šatkevič – 18


Valdyba renkama daugumos balsų būdu:

Tomas - 19

Mantas - 16

Albertas - 24

Žilvinas - 20

Saulius - 22

Mykolas – 19


NUTARTA:

Prezidentų išrinktas Jaroslav Šatkevič.

Į AKL valdybą išrinkti: Tomas Jonušas, Albertas Agejevas, Žilvinas Jančoras, Saulius Gražulis, Mykolas Okulič-Kazarinas.


Saulius Gražulis. pristatė rezoliuciją (žr. protokolo priedą nr. 3)

Visi pritaria rezoliucijai.
Susirinkimo pirmininkas

Jaroslav ŠatkevičSusirinkimo sekretorė

Romena Gadeikienė

Priedas Nr. 3

AKL rezoliucija apie programinės įrangos PĮ patentus

Vilnius, 2005-05-21

Išklausęs AKL autorinių teisių komiteto pirmininko Saulius Gražulio pranešimą apie programinės įrangos patentų žalą Laisvom ir Atviro Kodo programom, AKL visuotinis susirinkimas pritaria šiai pozicijai:

Įtaka laisvam ir atviram kodui

  1. Europos patentų biuro (EPB) atstovas p. Ginno Herreman, atsakydamas į mūsų klausimus, patvirtino, kad:

Atviro kodo projektai tuo labiau neturi resursų nuolat peržiūrėti naujų patentų, ir jiems patentų teikiama „apsauga“ iš esmės nereikalinga – atviras kodas ir taip atvirai publikuoja savo idėjas, be jokių patentų. Tai reiškia, kad Atviras Kodas bus diskriminuojamas siūlomos patentų sistemos, jei įsigalios Europos Komisijos ir Europos Sąjungos Tarybos 2004 05 18 direktyvos projektas.

Atviras kodas, patentai ir žinių visuomenė

Kaip paaiškėjo iš pirmo punkto, Atviro kodo bendruomenė nukentės dėl programinės įrangos patentų įteisinimo (t.y. priėmus 2004 05 18 COD/2002/0047 direktyvos tekstą).

AKL pažymi, kad Laisvas ir Atviras kodas yra ne tik visiems prieinamos nebrangios ir kokybiškos programos – tai ir žinių šaltinis, iš kurio studentai, dėstytojai, programuotojai, įmonės, verslininkai, gali pasisemti informacijos apie programų sandarą, kūrimą. AK projektai pritraukia mokslininkų dėmesį kaip įdomus ir naudingas visuomenės reiškinys. Taigi, Laisva ir atvira PĮ yra žinių šaltinis.

Be to, AK duoda visiems piliečiams techninę galimybę laisvai keistis informacija, reikšti ir platinti savo idėjas, keistis informacija ir bendradarbiauti įvairiose srityse.

Patentavimo sistema, kuri būtų įteisinta pagal 2004 05 18 direktyvos tekstą, kaip rodo pirmoje pastraipoje iškelta problema verčia visuomenės narius slėpti savo idėjas (priešingas rezultatas, nei deklaruoja patentų sistemos šalininkai), sunkins programų ir idėjų skelbimą. AKL nuomone, žinių visuomenė neįmanoma, jei programų autoriai bus priversti, idant neprarasti galimybės gauti patentus, slėpti savo idėjas, neatskleisti kitiems savo kūrinių. Mūsų nuomone, PĮ patentų sistema, skatindama idėjų bei programų slėpimą, sugriauna svarbų žinių visuomenės komponentą.

AKL pabrėžia, kad mes nesiūlome kaip nors keisti ar revizuoti esamą patentų sistemą. Patentų sistema kitose srityse neturi tokio neigiamo efekto, bet PĮ srityje ji būtų pražūtinga.

VO „Atviras Kodas Lietuvai“

Visuotinis susirinkimas